Новое поступление на склад 22.04.2021 г.

Лист  0,5х1000х2000 мм  12Х18Н10Т
Лист  0,5х1000х2000 мм  12Х18Н10Т
Круг   8 мм  12Х18Н10Т
Круг  10 мм  12Х18Н10Т
Труба 20х20х1,0 мм  AISI 430 (12Х17)
Труба 40х20х1,0 мм  AISI 430 (12Х17)
Лист 1,0х1250х2500 мм  AISI 430 (12Х17)
Лист 0,5х1000х2000 мм  AISI 430 (12Х17)
Круг  80 мм  AISI 304 (08Х18Н10)
Круг  20 мм  AISI 304 (08Х18Н10)
Лист 0,8х1000х2000 мм  AISI 304 (08Х18Н10) зерк.
Круг   5 мм  AISI 304 (08Х18Н10)
Труба  50,8х2,0 мм  AISI 304 (08Х18Н10) зерк.